මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය
Monday, 24 Jun 2024
පර්.
මාර්‍ගය
ගමනාන්තය
පිටත්වීම
පැමිණීම
ආයතනය
ඇරඹුම
ගාස්තුව
B-17
EX-01
කඩවත
13:40
නියමිතය
RPTA
T&G
0.00
B-18
EX-01
මීගමුව
13:40
නියමිතය
RPTA
T&G
0.00
B-10
EX-01
මාතර
13:40
නියමිතය
SLTB
MMC
0.00
B-15
EX-02-138
කඩුවෙල
13:45
නියමිතය
RPTA
T&G
0.00
B-09
EX-01
ගාල්ල
13:50
නියමිතය
NTC
MMC
0.00
B-15
EX-01
හොරණ
13:55
නියමිතය
RPTA
T&G
0.00
B-17
EX-01
කඩවත
13:55
නියමිතය
RPTA
T&G
0.00
B-16
EX-01
කළුතර
13:55
නියමිතය
RPTA
T&G
0.00
B-16
EX-01
අලුත්ගම
13:55
නියමිතය
RPTA
T&G
0.00
B-17
EX-01
ගම්පහ
14:00
නියමිතය
RPTA
T&G
0.00
B-13
129
Moragahahena
14:00
නියමිතය
T&G
0.00
B-14
00
138-Pettah
14:00
නියමිතය
T&G
0.00
B-11
122/125
Padukka/Avissawella/Ingiriya
14:00
නියමිතය
0.00
B-10
EX-01
මාතර
14:00
නියමිතය
NTC
MMC
0.00
B-14
00
138-Pettah
14:00
නියමිතය
T&G
0.00
B-16
EX-01
මතුගම
14:00
නියමිතය
RPTA
T&G
0.00
B-13
129
Moragahahena
14:00
නියමිතය
T&G
0.00
B-07
EX-01
ඇඹිලිපිටිය
14:00
නියමිතය
SLTB
MMC
0.00
Next List of Destinations are to be Announced !